Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle

Cildinize sonbahar için pratik bakım önerileri

Cildinize sonbahar için pratik bakım önerileri

“Yaz mevsiminde güneş ve denizle yıpranan cilde sonbaharda gerekli özeni göstermek şart” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek “Yapılacak bakım, çoğu kişinin gözünde büyüse de sağlıklı bir cilde kavuşmak sandığınız kadar zor değil” dedi.

5 Ekim 2015 12:25
font boyutu küçülsün büyüsün


Sağ­lık­lı ve ışıl ışıl bir cil­de sa­hip ol­ma­nın yo­lu ön­ce­lik­le ko­ru­mak­tan ve doğ­ru ba­kım­dan ge­çi­yor. Dermatec Polikliniği Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ata Ne­jat Er­tek cilt sağ­lı­ğı için pra­tik ama son de­re­ce önem­li ana ku­ral­la­rı açık­la­dı­. 

Uy­gun nem­len­di­ri­ci­le­ri kul­la­nın: Nem­len­di­ri­ci­ler cilt üze­rin­de­ki su kay­bı­nı ön­lü­yor ve ba­kım ya­pı­yor. Nem­len­di­ri­ci sür­mek için en iyi za­man cil­di yı­ka­dık­tan son­ra­dır. Ya­şa gö­re göz ve yüz krem­le­ri kul­la­nın.

Badem, ceviz yiyin

Bu be­sin­ler ome­ga 3 yağ asit­le­ri, çin­ko ve E vi­ta­mi­nin­den zen­gin­dir. Cil­din nem kay­bet­me­si­ni en­gel­li­yor ve ay­rı­ca an­ti­ok­si­dan özel­li­ği de gös­te­ri­yor­lar.

Düzenli uyuyun

Uy­ku­suz kal­mak vü­cut­ta hüc­re ye­ni­len­me­si­ni ya­vaş­la­tı­yor. Ak­ne ve eg­za­ma gi­bi ba­zı cilt has­ta­lık­la­rı­nın olu­şu­mu­na da kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Bu ne­den­le uy­ku sa­at­le­ri­ni­ze dik­kat edin.
 
Başkasının makyaj malzemesini kullanmayın

Başka birinin makyaj ürünlerini kullanmak bakteri ve virüs bulaşımına neden olabiliyor. Kimseyle makyaj malzemenizi paylaşmayın.

Pozitif düşünün


Kötü düşünceler, stres, akne ve bazı cilt problemlerinin artmasına neden oluyor. Pozitif düşünce ve bol gülümseme ise cildinizin sağlıklı olmasını sağlıyor.

Meyve ve sebzeden zengin beslenin

 Sağ­lık­lı bir cilt için mey­ve, seb­ze, pro­te­in­den zen­gin bes­len­mek ge­re­ki­yor. Şe­ker­den ve kar­bon­hid­rat­tan zen­gin bes­len­mek de cilt sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­li­yor. Pey­nir ve et­te çok yağ­lı ürün­ler­den ve müm­kün ol­du­ğun­ca da fast­fo­od’­tan ka­çı­nın.

Ağır diyetlerden sakının

Bu tip diyetlerde hem cilt için gerekli vitamin ve mineraller alınmıyor hem de hızlı kilo vermek, ciltte sarkma ve gevşemeyle, cilt çatlaklarına neden oluyor.

Vitamin içeren besinleri tüketin

Vi­ta­min E, C, ka­ro­ten ve ome­ga asit 3 gü­ne­şin cil­de ver­di­ği ha­sa­rı azal­tı­r. Se­len­yum, çin­ko ve ba­kır da ona­rıl­ma­sın­da rol oy­nar. An­ti­ok­si­dan özel­li­ği olan Ko­en­zim Q 10, kı­rı­şık­lık­la­rı azal­tı­r. Bio­tin, saç ve tır­na­ğı güç­len­di­ri­r. Bu vi­ta­min­le­ri içe­ren yi­ye­cek­le­ri tü­ket­mek cil­de ol­duk­ça fay­da­lı. Ye­şil seb­ze­ler, mı­sır, fın­dık, so­ya, zey­tin­ya­ğı, ka­vun, ka­yı­sı şef­ta­li, tu­runç­gil­ler gi­bi sa­rı-tu­run­cu mey­ve­ler, ton ba­lı­ğı, ka­buk­lu de­niz ürün­le­ri, pa­ta­tes, yu­mur­ta ve ay çe­kir­de­ği do­ma­tes, grey­furt, ba­dem, ma­rul ve kar­na­ba­har bes­len­me dü­ze­nin­de ol­ma­sı ge­re­ken yi­ye­cek­lerdir.

Sivilceleri  sıkmayın

Sivilceler ve siyah noktalarla oynamak ve steril olmayan materyallerle sıkmak iz kalmasına veya enfeksiyona sebep olabiliyor.

Peeling ve maske uygulayın

Cilt ti­pi­ni­ze uy­gun ürün­ler­le ken­di­ni­ze pee­ling ve mas­ke uy­gu­la­yın. An­cak cil­di­niz tah­riş ol­duy­sa uy­gu­la­ma­yı ke­sin. Pee­ling ölü hüc­re­le­ri uzak­laş­tı­rı­yor, cil­di genç­leş­ti­ri­yor ve tı­kan­mış gö­ze­nek­le­ri te­miz­li­yor. Le­ke­ler be­lir­gin ve cilt ka­ba­laş­mış­sa der­ma­to­lo­ğun ya­pa­ca­ğı 2-3 haf­ta ara­lar­la uy­gu­la­nan mey­ve asit­li pee­ling­ler (AHA ) ge­re­ke­bi­lir.

Spor yapın

Hareketsiz bir yaşam kan dolaşımını yavaşlatıyor. Ayrıca stres oluşumunda rol oynuyor.

Az tuz tüketin, bol su için

Günlük tuz tüketiminizi sınırlayın ve 5 gramın altında tutun. 1.5-2 litre su için.

Yağ, şeker ve kahve tüketmeyin

Yağ­lı be­sin­le­rin faz­la tü­ke­til­me­si cilt­te ak­ne­le­rin art­ma­sı­na ne­den ola­bi­li­yor. Aşı­rı şe­ker ve kar­bon­hid­rat ise elas­tik lif kay­bı ve ko­la­jen olu­şu­mun­da­ki olum­suz et­ki­le­riy­le cilt yaş­lan­ma­sını te­tik­lıyor.  Gün­de 1 fin­can kah­ve için. Faz­la­sı cilt­te nem kay­bı ya­pı­yor.

Özel temizleyiciler kullanın

Yağlı cildiniz varsa likid temizleyiciler ve su, cildiniz kuruysa nemlendirici içeren sabunlar ya da süt formunda temizleme ürünleri tercih edin.  Bu haber 1,503 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  henüz yorum yok
İyilik Güzellik'te arama yapın