Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle

İşsizlik ruhu paramparça ediyor

İşsizlik ruhu paramparça ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de 15 ve yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2.8 milyon ama gerçek işsiz sayısı 5 milyon 378 bine çıkmış durumda. Gençleri çaresizlik ve bunalıma sürükleyen bu durum bakın ruhta nasıl derin

18 Eylül 2015 10:51
font boyutu küçülsün büyüsün


İn­sa­nın ba­şı­na ge­le­bi­le­cek en kö­tü du­rum­lar­dan bi­ri ola­rak ta­nım­la­nan iş­siz­lik, bi­re­yin ruh ha­li­ne de za­rar ve­ri­yor. Çün­kü bir in­sa­nın ya­şa­dı­ğı or­tam­da bel­li bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ya­bil­me­si mes­le­ki iş­lev­sel­li­ğiy­le doğ­ru oran­tı­lı­…

US Psi­ki­yat­ri Ens­ti­tü­sü­’n­den Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Dr. Uğur Ha­tı­loğ­lu, iş­siz­li­ğin ar­tı­ğı şu dö­nem­ler­de “iş­siz­lik psi­ko­lo­ji­si­” hak­kın­da çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­.

En sık depresif bozukluk görülüyor


İn­san­lar en te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı ve be­li baş­lı ho­bi­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için ça­lı­şır. İş ha­ya­tı in­sa­na te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­nın ya­nın­da sos­yal bir çev­re ve önem de ka­zan­dı­rır. Bu yüz­den ki­şi­nin ken­di­ne uy­gun bir iş ara­yış sü­re­ci ço­ğu za­man san­cı­lı ge­çer. Eğer ki­şi­nin bak­mak ve­ya yar­dım et­mek­le yü­küm­lü ol­du­ğu bir ai­le­si var­sa, bu du­rum işin­de de­vam­lı­lı­ğı ve ba­şar­ma ih­ti­ya­cı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­rir. Bu du­rum­da­ki bir ye­tiş­ki­nin işi yok­sa ve­ya mes­le­ki iş­lev­sel­li­ği dü­şük­se za­man­la ha­ya­tın ge­tir­di­ği zo­run­lu­luk ve so­rum­lu­luk­la­rın ya­pı­la­ma­ma­sıy­la sos­yal des­tek me­ka­niz­ma­la­rı, stres­le baş et­me ka­pa­si­te­si ve yol­la­rı, ki­şi­lik özel­lik­le­ri gi­bi de­ğiş­ken­le­re bağ­lı fark­lı psi­ki­yat­rik bo­zuk­luk­lar ge­li­şe­bi­liyor. En sık gö­rü­leni ise dep­re­sif bo­zuk­luk­tur.

Beceriksiz yeteneksiz miyim?

İşsizlik sorunu yaşayan ki­şi ken­di­ni gü­nün bü­yük ço­ğun­lu­ğun­da mo­ral­siz ya da kay­gı­lı his­se­diyor. Ge­le­cek kay­gı­sı ve iş­le­ri­ni na­sıl dü­ze­ne so­ka­ca­ğıy­la il­gi­li sü­rek­li dü­şün­me­ye baş­lıyor. Uy­ku ve iş­tah dü­zen­siz­li­ği, dik­kat ve bel­lek ku­sur­la­rı, öf­ke pat­la­ma­la­rı ve yı­kı­cı dav­ra­nış­lar­da ar­tış gi­bi prob­lem­ler or­ta­ya çı­ka­bi­liyor. Ki­şi ken­di­ni aşı­rı de­re­ce­de be­ce­rik­siz­lik ve ye­ter­siz­lik­le suç­la­ya­bi­liyor. Bu du­rum çev­re­si ve ai­le içi iş­lev­sel­li­ği­ni de et­ki­le­me­ye baş­la­yıp en az iki haf­ta bo­yun­ca nere­dey­se her gün olu­yor­sa dep­re­sif bo­zuk­luk açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kiyor. Ba­zen de ki­şi­nin kay­gı­la­rı da­ha yo­ğun şe­kil­de ar­tıp gün­lük et­kin­lik­le­ri bi­le ya­pa­ma­ya­ca­ğı­na ya da yan­lış ya­pa­ca­ğı­na da­ir kay­gı­la­rı olu­şa­bi­liyor.

Süre uzadıkça karamsarlık ve umutsuzluk artıyor

İş­siz in­san­la­ra ge­nel­de ta­kı­nı­lan tu­tum ilk etap­ta des­tek ver­mek ol­sa da za­man­la bu ne ya­zık ki ver­yan­sın et­me­ye ve ki­şi­yi zor­la­ma­ya dö­nü­şe­bil­iyor.

Bu sü­reç­te iş baş­vu­ru­su red­di, baş­vu­ru­la­ra ge­ri dö­nüş ol­ma­ma­sı gi­bi du­rum­lar son­ra­sın­da da­hi des­tek ve­ril­me­ye de­vam edil­me­si ge­re­kiyor. Çün­kü iş ara­yan in­san­lar za­man geç­tik­çe do­ğal ola­rak umut­suz­luk ve ka­ram­sar­lı­ğa dü­şüyor.

Olum­suz tep­ki­ler, be­ce­rik­siz­le suç­lan­mak ki­şi­nin mo­ti­vas­yo­nu­nu azal­ta­rak iş bul­ma şan­sı­nı da­ha da aşa­ğı çe­kiyor. Ki­şi­nin za­man­la iş ara­ma­ya kar­şı is­te­ği de aza­lıyor, ha­yat­tan eli­ni aya­ğı­nı çe­ke­bi­liyor.

Bu tip du­rum­lar­da, ki­şi­de da­ha ön­ce ol­ma­yan be­lir­ti­le­r göz­lemleniyorsa pro­fes­yo­nel­ yar­dım al­mak­ gerekiyor.

Hayalindeki işi bul

Mo­bil te­le­fon­la­rın­dan vi­de­o çe­kip; öz­geç­miş­le­ri­ne ek­le­yen aday­lar gü­nümüz­de; ra­kip­le­rin­den bir adım öne ge­çi­yor. Sel­Vi, aday­la­rın öz­geç­mi­şi ha­ri­cin­de ken­di­ni da­ha et­ki­li ve çok da­ha ko­lay ifa­de ede­bi­le­ce­ği bir im­kan su­nu­yor.

İş ara­yan kul­la­nı­cı­lar sel­vi ile mo­bil uy­gu­la­ma­sı­nın içe­ri­sin­de vi­de­olu öz­geç­miş­le­ri­ni çe­ke­rek iş­ve­re­ne ken­di­le­ri­ni da­ha ya­kın his­set­ti­re­bi­li­yor­lar. Ay­rı­ca şir­ket­le­re işi ne ka­dar çok is­te­di­ği­ni, ana­li­tik mi yok­sa krea­tif mi ol­du­ğu­nu ve öz­geç­miş ek­ra­nı ha­ri­cin­de işe kar­şı he­ye­ca­nı­nı sel­Vi ara­cı­lı­ğı ile an­la­tı­yor.

Tıp­kı öz­geç­miş gi­bi

Uy­gu­la­ma­yı “Her­kes sel­fi­e çe­ki­yor, sen sel­vi çek, ha­ya­lin­de­ki işi bul” slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ren Ka­ri­yer.net Ge­nel Mü­dü­rü Yu­suf Azoz, “Tıp­kı öz­geç­miş gi­bi, ör­ne­ğin; ki­şi­sel bil­gi­ler, eği­tim du­ru­mu, iş de­ne­yi­mi gi­bi...  Bu alan­la­rı dol­du­ran aday­lar be­lir­le­nen so­ru­la­ra içi­ni vi­de­ola­rıy­la dol­du­ru­yor­la­r” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

Video çekmek çok kolay

SelVi’yi kullanmak isteyen iş arayan kullanıcılar; aday mobil menü kırılımında ‘selVi’ temasına geliyor. Ardından, kendisine yöneltilen soruya uygun cevabı veriyor. Video süresi, 1 dakikayı geçmeyecek şekilde bir çekim yapıyor. Ardından önizleme’ye gelerek, kendisini izliyor ve ardından kaydediyor. Bu aşamadan sonra adayın SelVi’si, mobilde, özgeçmişim gibi selvi kırılımı içinde yerini alıyor.Bu haber 1,667 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  henüz yorum yok
İyilik Güzellik'te arama yapın