Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle

Kadınların ayakkabı tutkusunun sebebi

Kadınların ayakkabı tutkusunun sebebi

Uzmanlar, kadınlar için tutku haline gelen ayakkabı ve çanta gibi bağımlılıkların ‘baba’ faktörüyle ilişkisine dikkat çekiyor.

18 Nisan 2014 10:55
font boyutu küçülsün büyüsün


Beğendiğiniz çantayı düşünmek gece uykunuzu kaçırıyorsa, küçük gelen ayakkabıyı kullanamayacağınızı bile bile satın alıyorsanız alışveriş bağımlısı olabilirsiniz

Alış­ve­riş ba­ğım­lı­lık­la­rı içe­risin­de her nes­ne­nin ay­rı duy­gu­sal an­lam­la­rı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ya­şam Ta­sa­rım Mer­ke­zi­’nin ku­ru­cu­su Eb­ru De­mir­han ka­dın­lar için tut­ku­dan ba­ğım­lı­lı­ğa gi­den teh­li­keli bir yol ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. De­mir­ha­n’­la can alı­cı so­ru­nu ko­nuş­tuk.

*Çan­ta, ayak­ka­bı gi­bi ba­ğım­lı­lık­la­rın se­be­bi ne­dir?

-Ba­ğım­lı­lık vaz­ge­çe­me­mek de­mek­tir. Ve hat­ta vaz­geç­mek fik­ri bir şe­kil­de ak­lı­na ge­lin­ce bu fi­kir­den hoş­lan­ma­mak de­mek­tir. Tüm ba­ğım­lı­lık­la­rın kay­na­ğı, ki­şi­nin ba­ba­sı ile ara­sın­da­ki ek­sik duy­gu­nun ta­mam­lan­ma ih­ti­ya­cı­dır. Bu­ra­da ba­ba­nın na­sıl dav­ran­dı­ğı­nı ya da na­sıl bi­ri ol­du­ğu­nu baz al­mı­yo­ruz. Bir suç­la­ma kül­tü­rü ol­mak­sı­zın ki­şi­nin ba­ba­sı ile ara­sın­da­ki ek­sik duy­gu­la­rı göz­lem­li­yo­ruz. Ki­şi­nin ba­ba­dan al­mak is­te­di­ği ve ala­ma­dı­ğı duy­gu ne ise sık tek­rar­la­nan ey­lem­ler ola­rak ha­ya­tı­mız­da yer alır. Ve duy­gu ta­mam­la­na­ma­dık­ça ey­le­min şid­de­ti ar­tar. Böy­le­ce ba­ğım­lı­lık­lar olu­şur.

*Ayak­ka­bı ba­ğım­lı­lı­ğı­nın kö­ke­nin­de ne ya­tı­yor?

Ayak­ka­bı ba­ğım­lı­lı­ğı kök­len­me ih­ti­ya­cı ile il­gi­li­dir. Kök­len­mek, ya­ni ha­ya­ta ve be­de­ne ai­di­yet sağ­la­mak ki­şi için zor­la­şı­yor­sa çok ayak­ka­bı al­ma ih­ti­ya­cı gün­de­me ge­li­yor. Bu ko­nu­nun ba­ba ile il­gi­si­ni so­ra­cak olur­sa­nız, bu ‘ba­ba­ya ai­di­m’ de­mek­tir ve ona gü­ven­mek­le il­gi­li his­ler ye­ter­li de­ğil­se ayak­ka­bı ba­ğım­lı­lı­ğı baş­lar.

*Çan­ta ba­ğım­lı­la­rı da dün­ya ge­ne­lin­de dik­kat çe­ki­yor...

Çan­ta ba­ğım­lı­lı­ğı­na ge­lin­ce ‘ya­nın­da ta­şı­ma­’, ‘ya­nın­da his­set­me­k’ ih­ti­ya­cı ile il­gi­li­dir. Çan­ta­nın içi­ni ne ile is­ter­sek onun­la dol­du­ru­ruz ve ya­nı­mız­dan ayır­ma­yız. Ba­ba­nın içi­ni is­te­di­ği­miz duy­gu­lar­la dol­dur­mak ve bu ha­liy­le ya­nı­mız­da ol­ma­sı ih­ti­ya­cı so­nu­cu ge­li­şen ba­ğım­lı­lık­tır. Alış­ve­riş ba­ğım­lı­lı­ğın­da her nes­ne­nin ay­rı duy­gu­sal ta­nım­la­rı var­dır.

*Bir­çok ki­şi, renk renk ayak­ka­bı ve çan­ta­la­ra sa­hip... Han­gi nok­ta­da ba­ğım­lı­lı­ğa dö­nü­şü­yor, be­lir­ti­le­ri ne­ler­dir?

Ki­şi her­han­gi bir nes­ne­yi al­mak­tan vaz­ge­çe­mi­yor ve al­ma­dı­ğı za­man gö­zü­ne uy­ku gir­mi­yor ise ba­ğım­lı­lık et­ken de­mek­tir. Özel­lik­le ay­nı tarz ve renk­te bir­çok ayak­ka­bı/çan­ta var iken ben­ze­ri­ni al­ma ar­zu­su yük­sek­se al­tın­da dol­du­ru­la­ma­yan duy­gu­lar var­dır.

Ki­şi bir ayak­ka­bı­yı be­ğen­di­ğin­de, nu­ma­ra­sı aya­ğı­na ol­mu­yor­sa bi­le alı­yor­sa ko­nu­muz ba­ğım­lı­lık­tır. Sa­de­ce al­mış ol­mak için alı­yor­sa yi­ne ko­nu­muz ba­ğım­lı­lık­tır

Çözümü nasıl sağlıyorsunuz?

Ön­ce­lik­le ba­ba­ya ait kav­ram­lar üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Her ne ol­duy­sa ba­ba­yı af­fet­me­ye ni­yet et­mek ve bir ara­da ol­ma­nın hay­rı­nı gör­me­ye ça­lış­mak tüm ba­ğım­lı­lık­lar için önem­li­dir. Ko­nu­nun çö­zü­mü için önem­li bir adım da ki­şi­nin ba­ba­sı­nı seç­ti­ği­ni bil­me­si ve tüm se­çim­le­ri için ken­di­si­ni af­fet­me­si­dir. En sağ­lık­lı yak­la­şım, ‘Ba­bam­dan öğ­ren­mem ge­re­ke­ni öğ­ren­me­ye ni­yet edi­yo­ru­m’ bi­lin­ci­ni ka­zan­mak­tır. Suç­la­ma­nın de­ğe­ri yok­tur.

Aya­ğa ol­ma­yan ayak­ka­bı ne­den alı­nır?

O ayak­ka­bı kul­la­nıl­mak için alın­mı­yor. Ayak­ka­bı alı­nır, bir za­man ayak­ka­bı­lık­ta du­rur, bir baş­ka­sı­nın ayak­la­rı­na doğ­ru yol­la­nır za­ma­nı ge­lin­ce. Yi­ne ai­di­yet­siz­lik var­dır. Ken­di için al­mış, onu gi­ye­me­ye­ce­ği­ni bil­miş yi­ne ona sa­hip ol­muş­tur. Ve ar­tık o baş­ka­sı­nın­dır. Muh­te­me­len de ba­ba­sı ile köp­rü­yü da­ha sağ­lık­lı ku­ran bi­ri­sin­de­dir.

Bu tür bağımlılıklar en çok kimleri etkiliyor?

Bu tür ba­ğım­lı­lık­la­rın yaş ara­lı­ğı yok­tur. 30 yaş ci­va­rın­da ka­dın­lar­da da­ha faz­la gö­rül­mek­te­dir çün­kü ken­di pa­ra­sı­nı ka­zan­ma ya da da­ha ra­hat alış­ve­riş yap­ma öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip olu­yor­lar. Bu ne­den­le ken­di­ni da­ha çok bu ara­lık­ta gös­te­ri­yor. 40-50’li yaş­lar­da da de­vam et­mek­te­dir.
 
SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİBu haber 1,397 defa okundu.


yorumlayorum ekle


Yorumlar


  henüz yorum yok
İyilik Güzellik'te arama yapın