En Sıcak Konular

Kadınların ayakkabı tutkusunun sebebi

18 Nisan 2014 10:55 tsi
Kadınların ayakkabı tutkusunun sebebi Uzmanlar, kadınlar için tutku haline gelen ayakkabı ve çanta gibi bağımlılıkların ‘baba’ faktörüyle ilişkisine dikkat çekiyor.

Beğendiğiniz çantayı düşünmek gece uykunuzu kaçırıyorsa, küçük gelen ayakkabıyı kullanamayacağınızı bile bile satın alıyorsanız alışveriş bağımlısı olabilirsiniz

Alış­ve­riş ba­ğım­lı­lık­la­rı içe­risin­de her nes­ne­nin ay­rı duy­gu­sal an­lam­la­rı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ya­şam Ta­sa­rım Mer­ke­zi­’nin ku­ru­cu­su Eb­ru De­mir­han ka­dın­lar için tut­ku­dan ba­ğım­lı­lı­ğa gi­den teh­li­keli bir yol ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. De­mir­ha­n’­la can alı­cı so­ru­nu ko­nuş­tuk.

*Çan­ta, ayak­ka­bı gi­bi ba­ğım­lı­lık­la­rın se­be­bi ne­dir?

-Ba­ğım­lı­lık vaz­ge­çe­me­mek de­mek­tir. Ve hat­ta vaz­geç­mek fik­ri bir şe­kil­de ak­lı­na ge­lin­ce bu fi­kir­den hoş­lan­ma­mak de­mek­tir. Tüm ba­ğım­lı­lık­la­rın kay­na­ğı, ki­şi­nin ba­ba­sı ile ara­sın­da­ki ek­sik duy­gu­nun ta­mam­lan­ma ih­ti­ya­cı­dır. Bu­ra­da ba­ba­nın na­sıl dav­ran­dı­ğı­nı ya da na­sıl bi­ri ol­du­ğu­nu baz al­mı­yo­ruz. Bir suç­la­ma kül­tü­rü ol­mak­sı­zın ki­şi­nin ba­ba­sı ile ara­sın­da­ki ek­sik duy­gu­la­rı göz­lem­li­yo­ruz. Ki­şi­nin ba­ba­dan al­mak is­te­di­ği ve ala­ma­dı­ğı duy­gu ne ise sık tek­rar­la­nan ey­lem­ler ola­rak ha­ya­tı­mız­da yer alır. Ve duy­gu ta­mam­la­na­ma­dık­ça ey­le­min şid­de­ti ar­tar. Böy­le­ce ba­ğım­lı­lık­lar olu­şur.

*Ayak­ka­bı ba­ğım­lı­lı­ğı­nın kö­ke­nin­de ne ya­tı­yor?

Ayak­ka­bı ba­ğım­lı­lı­ğı kök­len­me ih­ti­ya­cı ile il­gi­li­dir. Kök­len­mek, ya­ni ha­ya­ta ve be­de­ne ai­di­yet sağ­la­mak ki­şi için zor­la­şı­yor­sa çok ayak­ka­bı al­ma ih­ti­ya­cı gün­de­me ge­li­yor. Bu ko­nu­nun ba­ba ile il­gi­si­ni so­ra­cak olur­sa­nız, bu ‘ba­ba­ya ai­di­m’ de­mek­tir ve ona gü­ven­mek­le il­gi­li his­ler ye­ter­li de­ğil­se ayak­ka­bı ba­ğım­lı­lı­ğı baş­lar.

*Çan­ta ba­ğım­lı­la­rı da dün­ya ge­ne­lin­de dik­kat çe­ki­yor...

Çan­ta ba­ğım­lı­lı­ğı­na ge­lin­ce ‘ya­nın­da ta­şı­ma­’, ‘ya­nın­da his­set­me­k’ ih­ti­ya­cı ile il­gi­li­dir. Çan­ta­nın içi­ni ne ile is­ter­sek onun­la dol­du­ru­ruz ve ya­nı­mız­dan ayır­ma­yız. Ba­ba­nın içi­ni is­te­di­ği­miz duy­gu­lar­la dol­dur­mak ve bu ha­liy­le ya­nı­mız­da ol­ma­sı ih­ti­ya­cı so­nu­cu ge­li­şen ba­ğım­lı­lık­tır. Alış­ve­riş ba­ğım­lı­lı­ğın­da her nes­ne­nin ay­rı duy­gu­sal ta­nım­la­rı var­dır.

*Bir­çok ki­şi, renk renk ayak­ka­bı ve çan­ta­la­ra sa­hip... Han­gi nok­ta­da ba­ğım­lı­lı­ğa dö­nü­şü­yor, be­lir­ti­le­ri ne­ler­dir?

Ki­şi her­han­gi bir nes­ne­yi al­mak­tan vaz­ge­çe­mi­yor ve al­ma­dı­ğı za­man gö­zü­ne uy­ku gir­mi­yor ise ba­ğım­lı­lık et­ken de­mek­tir. Özel­lik­le ay­nı tarz ve renk­te bir­çok ayak­ka­bı/çan­ta var iken ben­ze­ri­ni al­ma ar­zu­su yük­sek­se al­tın­da dol­du­ru­la­ma­yan duy­gu­lar var­dır.

Ki­şi bir ayak­ka­bı­yı be­ğen­di­ğin­de, nu­ma­ra­sı aya­ğı­na ol­mu­yor­sa bi­le alı­yor­sa ko­nu­muz ba­ğım­lı­lık­tır. Sa­de­ce al­mış ol­mak için alı­yor­sa yi­ne ko­nu­muz ba­ğım­lı­lık­tır

Çözümü nasıl sağlıyorsunuz?

Ön­ce­lik­le ba­ba­ya ait kav­ram­lar üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Her ne ol­duy­sa ba­ba­yı af­fet­me­ye ni­yet et­mek ve bir ara­da ol­ma­nın hay­rı­nı gör­me­ye ça­lış­mak tüm ba­ğım­lı­lık­lar için önem­li­dir. Ko­nu­nun çö­zü­mü için önem­li bir adım da ki­şi­nin ba­ba­sı­nı seç­ti­ği­ni bil­me­si ve tüm se­çim­le­ri için ken­di­si­ni af­fet­me­si­dir. En sağ­lık­lı yak­la­şım, ‘Ba­bam­dan öğ­ren­mem ge­re­ke­ni öğ­ren­me­ye ni­yet edi­yo­ru­m’ bi­lin­ci­ni ka­zan­mak­tır. Suç­la­ma­nın de­ğe­ri yok­tur.

Aya­ğa ol­ma­yan ayak­ka­bı ne­den alı­nır?

O ayak­ka­bı kul­la­nıl­mak için alın­mı­yor. Ayak­ka­bı alı­nır, bir za­man ayak­ka­bı­lık­ta du­rur, bir baş­ka­sı­nın ayak­la­rı­na doğ­ru yol­la­nır za­ma­nı ge­lin­ce. Yi­ne ai­di­yet­siz­lik var­dır. Ken­di için al­mış, onu gi­ye­me­ye­ce­ği­ni bil­miş yi­ne ona sa­hip ol­muş­tur. Ve ar­tık o baş­ka­sı­nın­dır. Muh­te­me­len de ba­ba­sı ile köp­rü­yü da­ha sağ­lık­lı ku­ran bi­ri­sin­de­dir.

Bu tür bağımlılıklar en çok kimleri etkiliyor?

Bu tür ba­ğım­lı­lık­la­rın yaş ara­lı­ğı yok­tur. 30 yaş ci­va­rın­da ka­dın­lar­da da­ha faz­la gö­rül­mek­te­dir çün­kü ken­di pa­ra­sı­nı ka­zan­ma ya da da­ha ra­hat alış­ve­riş yap­ma öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip olu­yor­lar. Bu ne­den­le ken­di­ni da­ha çok bu ara­lık­ta gös­te­ri­yor. 40-50’li yaş­lar­da da de­vam et­mek­te­dir.
 
SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ


Bu haber 1,580 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  1,181,471 µs